Luchtsport logo

A

  ATM/ANS

  De functies inzake luchtverkeersbeveiliging, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 10, van Verordening (EG) nr. 549/2004, luchtvaartnavigatiediensten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 4, van die verordening en diensten bestaande uit het voortbrengen, verwerken en formatteren van gegevens en het verstrekken van die gegevens aan het algemene luchtvaartverkeer met het oog op een veilige luchtvaartnavigatie.

  ATM/ANS-systeem

  een combinatie van veiligheidsgerelateerde apparatuur en systemen, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 39, van Verordening (EG) nr. 549/2004

  ADS-C-overeenkomst

  Een rapporteringsplan waarin de voorwaarden van ADS-C-gegevensrapportering zijn vastgesteld (d.w.z. de door de eenheid voor luchtverkeersdiensten vereiste gegevens en de frequentie van de ADS-C-rapporten; hierover moet overeenstemming worden bereikt alvorens gebruik te maken van ADS-C bij het verlenen van luchtverkeersdiensten).

  AIRMET-informatie

  informatie uitgegeven door een luchtvaartmeteorologisch observatiecentrum betreffende het optreden of verwachte optreden van specifieke meteorologische verschijnselen langs de vliegroute die van invloed kunnen zijn op een veilige vluchtuitvoering op lage hoogte, en die nog niet was uitgegeven in de weersverwachting voor vluchten op lage hoogte in het betrokken vluchtinformatiegebied of een deel daarvan;

B

  C

   Certificering

   Elke vorm van erkenning dat een product, onderdeel of uitrustingsstuk, organisatie of persoon voldoet aan de toepasselijke eisen, waaronder begrepen de bepalingen van deze verordening en de voor de toepassing daarvan vastgestelde uitvoeringsvoorschriften, alsmede de afgifte van het bijbehorende certificaat waaruit blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan.

   Certificaat

   Elke goedkeuring, elk bewijs van bevoegdheid of elk ander document, bij certificering afgegeven

   Commerciële vluchtuitvoering

   Elke vluchtuitvoering met een luchtvaartuig, tegen vergoeding of andere beloning, die voor het publiek beschikbaar is of, wanneer deze niet voor het publiek beschikbaar is, die wordt verricht krachtens een overeenkomst tussen een exploitant en een klant, waarbij de klant geen controle over de exploitant uitoefent.

   Complex motoraangedreven luchtvaartuig.
   1. een vleugelvliegtuig: 
    • met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5 700 kg, of 
    • dat gecertificeerd is voor een maximale configuratie voor passagierszitplaatsen van meer dan 19 personen, of 
    • dat gecertificeerd is voor vluchtuitvoering met een minimale bemanning van ten minste 2 piloten, of 
    • dat is uitgerust met één of meer turbinestraalmotoren of met meer dan één schroefturbinemotor, of
   2. ii) een helikopter die gecertificeerd is voor: 
    • een maximale startmassa van meer dan 3 175 kg, of 
    • een maximale configuratie voor passagierszitplaatsen van meer dan 9 personen, of 
    • een vluchtuitvoering met een minimumbemanning van ten minste 2 piloten, of
   3. iii) een luchtvaartuig met kantelrotor(en);

  D

   E

    Exploitant

    Een rechtspersoon of natuurlijk persoon die één of meer luchtvaartuigen of één of meer luchtvaartterreinen exploiteert of voornemens is te exploiteren.

    Eenheid voor luchtverkeersdiensten

    een algemene term waarmee een luchtverkeersleidingseenheid, een vluchtinformatiecentrum, een eenheid van de plaatselijke luchtverkeersleiding of een luchtverkeersmeldingpost wordt bedoeld

   F

    G

     Gekwalificeerde instantie

     Een orgaan waaraan het Agentschap of een nationale luchtvaartautoriteit, onder hun respectieve beheer en verantwoordelijkheid, het verrichten van een specifieke certificeringstaak kunnen toevertrouwen.

    H

     I

      J

       K

        Kwalificatie

        Een verklaring op een bewijs van bevoegdheid, waarin rechten, speciale voorwaarden of beperkingen die op dat bevoegdheidsbewijs van toepassing zijn, worden uiteengezet.

        Kunstvlucht

        een vlucht, waarbij met opzet bewegingen worden uitgevoerd, welke een plotselinge verandering in de stand, een abnormale stand of een abnormale verandering in de snelheid van het luchtvaartuig medebrengen, die niet vereist zijn voor normale vluchten of voor opleidingen ter verkrijging van bewijzen van bevoegdheid of voor andere bevoegdverklaringen dan die voor kunstvluchten

       L

        Luchtvaartterrein

        Een afgebakend terrein (met de zich daarop bevindende gebouwen, installaties en apparatuur) op het land of het water of op een vaste, vaste offshore- of drijvende structuur die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor aankomst, vertrek en grondbewegingen van luchtvaartuigen.

        Luchtvaartterreinapparatuur

        Alle apparaten, toestellen, accessoires, softwareprogramma’s of toebehoren die gebruikt worden voor of bestemd zijn om te worden gebruikt voor de exploitatie van luchtvaartuigen op een luchtvaartterrein

        Luchtvaartterreinplatform

        Een afgebakende zone die bestemd is om passagiers, post of vracht aan of van boord van luchtvaartuigen te brengen, brandstof in te nemen of luchtvaartuigen te parkeren of te onderhouden.

        luchtruimgedeelte waarin luchtverkeersadvisering wordt verleend

        een deel van het luchtruim met vastgestelde afmetingen of een aangewezen route waarin luchtverkeersadvisering beschikbaar is

        Luchtvaartterrein

        een afgebakend gebied (met de zich daarop bevindende gebouwen, installaties en apparatuur) op het land of het water of op een vaste, vaste off-shore of drijvende structuur die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor aankomst, vertrek en grondbewegingen van luchtvaartuigen

        Luchtvaartterreinverkeer

        alle verkeer op het landingsterrein van een luchtvaartterrein en alle luchtvaartuigen die in de nabijheid van een luchtvaartterrein vliegen. Met „luchtvaartuigen die in de nabijheid van een luchtvaartterrein vliegen” worden, zij het niet uitsluitend, luchtvaartuigen bedoeld die een luchtverkeerscircuit binnenvliegen of verlaten.

        Luchtverkeerscircuit

        het specifieke vliegpad dat moet worden gevolgd door een luchtvaartuig dat actief is in de nabijheid van een luchtvaartterrein

        Luchtvaartterreinverkeersgebied

        een deel van het luchtruim met vastgestelde afmetingen dat rond een luchtvaartterrein is vastgesteld om het luchtvaartterreinverkeer te beschermen

        Luchtwerk

        het gebruik van een luchtvaartuig voor specifieke diensten zoals landbouw, bouw, fotografie, controle, observatie en patrouilles, opsporing en redding, luchtreclame enz.

        Luchtvaartgids (AIP)

        een publicatie die door of onder de autoriteit van een staat is uitgegeven en luchtvaartinformatie met een blijvend karakter bevat die essentieel is voor de luchtvaart

        Luchtvaartstation

        Een landstation van de mobiele luchtvaartdienst. In bepaalde gevallen kan een luchtvaartstation zich bijvoorbeeld aan boord van een schip of een platform op zee bevinden

        Luchtvaartuig

        een toestel dat in de dampkring kan worden gehouden door krachten die de lucht daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak

        Luchtvaartuigadres

        een unieke combinatie van 24 bits die kan worden toegewezen aan een luchtvaartuig met het oog op luchtgrondcommunicatie, navigatie en surveillance

        Luchtgrondcommunicatie

        tweezijdige communicatie tussen luchtvaartuigen en stations of locaties op het aardoppervlak

        Luchtgrondcontroleradiostation

        een luchtvaarttelecommunicatiestation dat primair verantwoordelijk is voor de afhandeling van communicatie met betrekking tot de bediening en controle van luchtvaartuigen in een bepaald gebied

        Luchttaxiën

        de beweging van een helikopter/VTOL boven het oppervlak van een luchtvaartterrein, meestal met grondeffect en met een grondsnelheid van minder dan 37 km/h (20 kts)

        Luchtverkeer

         alle luchtvaartuigen in de lucht of op het landingsterrein van een luchtvaartterrein

        Luchtverkeersadvisering

        een dienst die wordt verleend binnen een luchtruimgedeelte waarin luchtverkeersadvisering wordt verleend teneinde, voor zover praktisch uitvoerbaar, de separatie te garanderen tussen luchtvaartuigen die volgens IFR-vliegplannen opereren

        Luchtverkeersleidingsklaring

        de aan een luchtvaartuig verleende toestemming om een vlucht voort te zetten overeenkomstig de door een luchtverkeersleidingseenheid vastgestelde voorwaarden

        Luchtverkeersleidingsinstructie

        aanwijzing(en) van de luchtverkeersleiding aan een piloot om specifieke acties te ondernemen

        Luchtverkeersleidingsdienst

        een dienst die wordt verleend teneinde:

        1. botsingen te voorkomen: 
         • tussen luchtvaartuigen, en
         • tussen luchtvaartuigen en hindernissen op het landingsterrein van het luchtvaartterrein; en
        2. een geordende luchtverkeersstroom tot stand te brengen en te handhaven;
        Luchtverkeersleidingseenheid

        een algemene term voor algemene luchtverkeersleidingseenheid, naderingsluchtverkeersleidingseenheid of plaatselijke luchtverkeersleidingseenheid

        Luchtverkeersdienst

        een algemene term waarmee vluchtinformatiedienst, alarmeringsdienst, luchtverkeersadviseringsdienst of luchtverkeersleidingsdienst (algemene luchtverkeersleiding, naderingsluchtverkeersleiding of plaatselijke luchtverkeersleiding) wordt bedoeld

        Luchtruimen met luchtverkeersdiensten

        delen van het luchtruim met vastgestelde afmetingen, alfabetisch aangeduid, waarin specifieke soorten vluchten mogen plaatsvinden en waarvoor luchtverkeersdiensten en gebruiksregels zijn vastgesteld

        Luchtverkeersmeldingspost

        een verlener van luchtverkeersdiensten, belast met het ontvangen van vliegplannen vóór de vlucht en rapporten betreffende het verlenen van luchtverkeersdiensten

       M

        Mobiele luchtvaartdienst

        een mobiele dienst tussen luchtvaartstations en luchtvaartuigstations, of tussen luchtvaartuigstations, waaraan stations voor reddingstuigen kunnen deelnemen; radionoodbakenstations met positieinformatie kunnen eveneens aan deze dienst deelnemen op aangewezen spoed- en noodfrequenties

       N

        Nauwkeurigheid

        De graad van overeenstemming tussen de geraamde of gemeten waarde en de werkelijke waarde.

       O

        P

        Q

         R

         S

          Systeem voor het vermijden van botsingen in de lucht

          een systeem aan boord van een luchtvaartuig, werkend met transpondersignalen van de secundaire surveillanceradar (SSR) en onafhankelijk van installaties op de grond, dat de piloot advies geeft over mogelijk conflicterende luchtvaartuigen die zijn uitgerust met SSR-transponders (Airborne Collision Avoidance System, ACAS)

         T

          U

           V

            Voortdurend toezicht

            De taken die moeten worden verricht om te verifiëren dat te allen tijde gedurende de geldigheidsperiode van het certificaat wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder het certificaat is afgegeven, alsmede het nemen van veiligheidsmaatregelen.

            Verdrag van Chicago

            Het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart en de bijlagen daarbij, ondertekend te Chicago op 7 december 1944

            Vluchtnabootsingsinstrument

            Ieder type toestel waarin vliegomstandigheden op de grond worden nagebootst; hiertoe behoren vluchtnabootsers, vluchttrainingtoestellen, vlucht- en navigatieproceduretrainers en basisinstrumenttrainingstoestellen.

            Vluchtinformatiedienst

            Een dienst die wordt verleend ten behoeve van het verstrekken van adviezen en informatie die nuttig zijn voor de veilige en efficiënte uitvoering van vluchten.

            Vliegtuig

            een gemotoriseerd luchtvaartuig dat zwaarder is dan lucht en dat zijn lift voornamelijk ontleent aan aërodynamische reactiekrachten op zijn vleugels onder de gegeven vluchtomstandigheden

            Vluchtrapport

            een rapport dat overeenkomstig de voorschriften vanuit een luchtvaartuig tijdens de vlucht wordt verstrekt met meldingen over positie en operationele en/of meteorologische omstandigheden

           W

           X

            Y

             Z

              Contact

              Ronny Van Nespen

              0478 369 183

              info at luchtsport.be